Friday, 9 March 2012

PENDIDIKAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI KANAK-KANAK

 Pengenalan :- 

Teknologi maklumat dan komunikasi (ICT) semakin memain peranan penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Melalui ICT, dunia seolah-olah berada dalam satu ruang lingkup yang amat sempit kerana ia mudah dicapai dan diteroka. Dalam sistem pendidikan, ICT dikatakan mampu menyelesaikan masalah pengajaran dan pembelajaran secara berkesan.

         Bagi pengajaran pembelajaran kanak-kanak di prasekolah, ICT perlu diintegrasikan supaya proses pengajaran dapat berjalan dengan berkesan, menarik, mencabar dan interaktif. Kajian Clements (1987) serta Hough dan Ellis (1997) mendapati ICT boleh membantu kanak-kanak menghasilkan sesuatu yang kreatif.


 TEKNOLOGI MAKLUMAT & KOMUNIKASI

                     Teknologi Maklumat Penggunaan teknologi moden /elektronik seperti komputer, rakaman audio, video dan cakra padat (CD) bagi menyimpan, menyusun, menukar dan mencipta maklumat Teknologi Komunikasi Penggunaan teknologi bagi menyebar dan menyampai maklumat melalui alat perhubungan modern seperti audio, satelit, internet, video conferencing, CD, multimedia. ICT perlu diintegrasikan dalam berbagai komponen, penggabungjalinan dengan bahan, persekitaran yang bersesesuaian dengan kebolehan, minat dan gaya pembelajaran kanak-kanak.

                      Matlamat ICT Mentransformasikan masyarakat Malaysia kepada masyarakat bermaklumat.  Peranti tambahan seperti CD Rom interaktif, teknologi video dan digital dapat menyediakan persekitaran media yang serba boleh untuk keperluan guru dan kanak-kanak. Ng Wai Kong, 1999 . Komputer dapat mengubah kaedah pembelajaran tradisional yang memerlukan guru memberi arahan kepada pendekatan hands-on dan menggunakan sepenuhnya sifat inkuari yang ada dalam diri kanak-kanak. Bill Gates, 1999


                    Apa dia ICT? Information & Communication Technology Teknologi Maklumat dan Komunikasi Suatu sistem bagi memudahkan manusia memenuhi keperluannya. Data yang tersusun. Proses saling menghantar dan menerima maklumat. Apa dia ICT? Manusia Alat Tatacara Sumber SISTEM Hard Technology Soft Technology. Apa dia ICT? Komputer Teknologi Maklumat Teknologi Maklumat & Komunikasi. Alat P&P Kurikulum PPBK Multimedia Internet Prasekolah ICT Dalam Pendidika.


TEKNOLOGI MAKLUMAT & KOMUNIKASI
                Teknologi Maklumat Penggunaan teknologi moden /elektronik seperti komputer, rakaman audio, video dan cakra padat (CD) bagi menyimpan, menyusun, menukar dan mencipta maklumat Teknologi Komunikasi Penggunaan teknologi bagi menyebar dan menyampai maklumat melalui alat perhubungan modern seperti audio, satelit, internet, video conferencing, CD, multimedia. Penggunaan ICT dalam P&P bermaksud menggunakan ICT secara terancang , bersesuaian , dan berfikrah untuk meningkatkan kecekapan proses dan keberkesanan P&P Konsep penggunaan ICT dalam P&P. ICT untuk pembelajaran tutoran ICT untuk pembelajaran penerokaan ICT sebagai aplikasi ICT sebagai pemudah komunikasi Adapted from Barbara Means classifications of technology use in learning, 1994 Pendekatan penggunaan ICT dalam P&P Kategori pengintegrasian ICT dalam Pengajaran dan Pembelajaran

                     ICT dikatakan untuk pembelajaran tutorial apabila diguna untuk menyampai kandungan pelajaran berdasarkan urutan yang telah ditetapkan. Pembelajaran tutoran ini merangkumi: Pembelajaran ekspositori – penjelasan terperinci Demonstrasi sesuatu fenomena yang ditunjukkan dan dikawal urutan babaknya oleh sistem, Latihan atau latihtubi yang disampai dan dikawal oleh sistem ICT untuk Tutoran  Penggunaan ICT untuk pembelajaran penerokaan berlaku apabila ICT digunakan sebagai medium untuk: mencari dan mengakses maklumat daripada CD-ROM, Internet, gerbang maklumat dll. mengalami, mempelajari dan mengkaji sesuatu fenomena secara simulasi melihat demontrasi sesuatu kejadian yang urutan babaknya boleh dikawal oleh murid ICT untuk Penerokaan.


                        ICT dikatakan diguna sebagai alat aplikasi apabila membantu murid melaksanakan tugasan pembelajaran, bukan sebagai mekanisma penyaluran maklumat p&p . ICT sebagai Aplikasi ICT dikatakan sebagai alat pemudah komunikasi apabila diguna untuk memboleh murid dan guru daripada lokasi yang berbeza menghantar, menerima dan berkongsi maklumat yang pelbagai bentuk. ICT sebagai Pemudah Komunikasi. Di mana kita? Prinsip penggunaan ICT ialah supaya pembelajaran yang optimum berlaku. terancang , sesuai dan berfikrah Bergantung kepada infrastuktur , perkakasan dan perisian yang ada.


  KENAPA PENDEKATAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI ?

                   Pendekatan ini digunakan untuk: Membantu proses pengajaran dan pembelajaran; Memperolehi maklumat; Berinteraksi dengan bahan untuk belajar sendiri dan bersama rakan sebaya; dan Memperkayakan pengalaman pembelajaran ~Petikan drp Kurikulum Prasekolah Kebangsaan

 CIRI CIRI KANAK KANAK PRASEKOLAH

                    Kanak-kanak 2-6 tahun peringkat pra operasi masih mengunakan deria (penglihatan dan pendengaran-audio visual) untuk mengumpul dan membina maklumat Bergantung kepada tanggapan serta merta kanak kanak (immediate perception) Pengetahuan kanak- kanak boleh dibina melalui interaksi dengan persekitaran atau bahan Mengetahui apa yang betul dan apa yang salah dengan cara mudah

 PERKEMBANGAN OTAK KANAK KANAK PRASEKOLAH


                 Otak kiri khusus dalam resepsi (penerimaan) - pendengaran, dalam bahasa bercakap dan membaca dan mengira Otak kanan khusus dalam persepsi dan interpretasi (tanggapan & terjemahan) Umur 5 tahun otak kiri dan kanan sudah ada kordinasi Kedua otak perlu dirangsang melalui pelbagai aktiviti dan ICT boleh membantu nya. Manfaat penggunaan ICT dalam P&P Meningkatkan kefahaman terhadap pelajaran Memberi peluang pembelajaran yang sama Meningkatkan motivasi Membolehkan pembelajaran kendiri Mengakses maklumat yang sukar diperolehi Mewujudkan suasana pembelajaran seronok dan mencabar Melaksanakan eksperimen yang mahal, mustahil dan bahaya Meningkatkan kreativiti dan imaginasi Pembelajaran berkesan dengan bimbingan minimum Meningkatkan kemahiran ICT


 KELEBIHAN ICT DALAM PENGAJARAN PEMBELAJARAN.
1. Ianya amat menarik kerana bercorak interaktif.
2. Penilaian dapat dilakukan selepas sesuatu aktiviti selesai dijalankan.
3. Bahan dapat digunakan berulangkali.
4. Bahan boleh digunakan di mana kaedah tradisional tidak dapat dijalankan.
5. Dapat menggunakan pelbagai media seperti grafik, bunyi, audio dan video.


KEBAIKAN MENGUNAKAN ICT
            Penyertaan aktif oleh kanak kanak Mengikut kadar kebolehan sendiri Pengulangan kerja memberi pengukuhan Berkerjasama - pembelajaran koperatif Meneroka –dibidang baru Pengalaman konkerit – deria Interaktif – antara komputer & kanak kanak Latih tubi – tanpa jemu oleh komputer

KEBAIKAN MENGUNAKAN ICT DENGAN STAIL BELAJAR KANAK-KANAK
Latih tubi-untuk meningkat kemahiran Latihan tutorial – untuk pemulihan Memberi simulasi keadaan tertentu Merasai suasana sebenar (gambar/grafik) Guna untuk tujuan khusus: Membetul perkataan Menyemak ejaan jawapan.

Kelebihan ICT Dalam P&P:
1. Pembelajaran berpusatkan kanak-kanak – penerokaan dan penemuan.
2. Membawa sikap positif – mereka ada peluang luas dalam aktiviti pembelajaran berbanding tradisional.
 3. Kanak-kanak dapat menimba ilmu dengan contoh praktikal.
4.ICT menyediakan kaedah dengan penekanan kepada penciptaan dan penerokaan secara aktif. Kanak-kanak mencari bukan menerima secara satu hala.
5.Ia menarik kerana bercorak interaktif.
6.Penilaian dapat dilakukan selepas aktiviti selesai.
7.Bahan dapat digunakan berulangkali .

No comments:

Post a Comment